İki yüz ildən yuxarı tarixi olan Mariinski Teatrı dünyaya bir çox dahi artistlər bəxş edib. Burada görkəmli opera müğənnisi, Rusiya opera ifaçılığı məktəbinin banisi Osip Petrov çalışıb, Fyodor Şalyapin, İvan Yerşov, Medeya və Nikolay Fiqnerlər, Sofya Preobrajenskaya kimi korifey müğənnilər öz ustalıqlarını artırıb və şöhrətin ən yüksək zirvələrini fəth ediblər. Bu səhnədə Matilda Kşesinskaya, Anna Pavlova, Vatslav Nijinski, Qalina Ulanova, Rudolf Nureyev, Mixail Barışnikov kimi balet artistləri parlayıb. Corc Balançin öz sənət yoluna məhz buradan başlayıb. Bu teatr Konstantin Korovin, Aleksandr Qolovin, Aleksandr Benua, Simon Virsaladze, Fyodor Fyodorovski kimi dahi rəssam-dekoratorların və bir çox digər incəsənət xadimlərinin istedadının çiçəklənməsinə şahidlik edib.

1988-ci ildə teatrın baş dirijoru Valeri Gergiyev oldu. 1992-ci il yanvarın 16-sı isə teatra onun tarixi Mariinski adı qaytarıldı. 2006-cı ildə teatrın truppası və orkestrinin ixtiyarına Mariinski Teatrının bədii rəhbəri və direktoru Valeri Gergiyevin təşəbbüsü ilə tikilmiş, Pisarev küçəsi, 20-də yerləşən Konsert zalı təqdim olundu.

"Kimsəsiz ada"

https://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2018/2/9/3_1900

2018-ci ildə Mariinski Teatrının gənc opera müğənniləri akademiyasının bədii rəhbəri Larisa Abisalovna Gergiyevanın təşəbbüsü ilə Yozef Haydnın “Kimsəsiz ada” operası səhnəyə qoyuldu.

Cənub dənizində, kimsəsiz bir adada iki bacı yaşayır - Konstansiya və Silviya. On üç il əvvəl, Silviya hələ körpə olanda, Konstansiyanın əri Cernandonun müşayiəti ilə onlar Qərbi Hindistana dəniz səfərinə çıxırlar. Amma, tufan nəticəsində onlar kimsəsiz bir adada məskunlaşmağa məcbur olurlar. Bədbəxtlikdən, həmin vaxt bu adaya pirat gəmisi yan alır. Bacılar mağarada dincələrkən dəniz quldurları Cernandonu əsir götürür və özləri ilə aparırlar…

Y.Haydnın barokko üslublu operası, bu başıbəlalı adanı təmsil edən xalça-xəritə üzərində tamaşanı oynayan akademiya məzunlarının iştirakı ilə səhnələşdirilib. Rejissorluq gənc Aleksey Smirnova həvalə edilib, tamaşanın özü isə Heydər Əliyev Fondu və Maestro Music Azərbaycan şirkətinin dəstəyi ilə ərsəyə gəlib. “Kimsəsiz ada” operasının dirijoru həmyerlimiz Cavad Tağı-zadədir. O, Mariinski Teatrının dirijor pultunun arxasına keçərək, bir neçə onilliklər sonra, maestro Niyazinin ənənələrini davam etdirir.

Bədii rəhbər: Larisa Gergiyeva
Dirijor: Cavad Tağı-zadə
Rejissor: Aleksey Smirnov

Janr: opera

Tarix: 10 Noyabr
Vaxt: 20:00
Məkan: Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı

Dil: italyan
Müddət: 70 dəqiqə (antraktsız)
Yaş həddi: 6+

! Biletləri www.iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz 

__________
Мариинский театр (Россия)

https://www.mariinsky.ru/

За более чем два столетия своей истории Мариинский театр подарил миру многих великих артистов: здесь служил выдающийся бас, основоположник российской исполнительской оперной школы Осип Петров, оттачивали свое мастерство и достигли вершин славы такие великие певцы, как Федор Шаляпин, Иван Ершов, Медея и Николай Фигнеры, Софья Преображенская. Блистали на сцене артисты балета: Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Галина Уланова, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников. Начинал свой путь в искусство Джордж Баланчин. Театр был свидетелем расцвета таланта гениальных художников-декораторов, таких как Константин Коровин, Александр Головин, Александр Бенуа, Симон Вирсаладзе, Федор Федоровский и многие другие.

В 1988 г. главным дирижером театра стал Валерий Гергиев. 16 января 1992 г. театру было возвращено его историческое название — Мариинский. А в 2006 г. труппа и оркестр театра получили в свое распоряжение построенный по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева Концертный зал на улице Писарева, 20.

"Необитаемый остров" 

https://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2018/2/9/3_1900

В 2018 г. по инициативе художественного руководителя Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Ларисы Абисаловны Гергиевой была создана постановка оперы Йозефа Гайдна «Необитаемый остров».

На необитаемом острове в южном море живут две сестры — Констанция и Сильвия. Тринадцать лет назад, когда Сильвия была еще младенцем, они плыли в сопровождении мужа Констанции, Джернандо, в Западную Индию и из-за бури были вынуждены высадиться на остров. К несчастью, в то же самое время к нему причалил пиратский корабль. Пока сестры отдыхали в гроте, морские разбойники захватили Джернандо в плен и увезли с собой…

Барочная опера Гайдна поставлена с участием выпускников Академии, разыгрывающих действие на ковре-карте, который в свою очередь изображает злополучный остров. Режиссура возложена на молодого постановщика Алексея Смирнова, а сам спектакль возник при поддержке Фонда Гейдара Алиева и компании Maestro Music Azərbaycan. Дирижером «Необитаемого острова» стал наш соотечественник Джавад Таги-заде — встав за дирижерский пульт Мариинского театра, он спустя десятилетия продолжает традиции маэстро Ниязи.

Художественный руководитель: Лариса Гергиева
Дирижер: Джавад Таги-заде
Режиссер: Алексей Смирнов

Жанр: опера

Дата: 10 ноября 
Время: 20:00
Место проведения: Азербайджанский государственный музыкальный театр

Язык: итальянский
Длительность: 70 минут (без антракта)
Возрастной ценз: 6+

! Билеты можно приобрести на сайте www.iticket.az

__________
Mariinsky Theatre (Russia)

https://www.mariinsky.ru/en/

For more than two centuries, Mariinsky Theatre has been hosting performances by true legends: Osip Petrov, the outstanding bass and the founder of Russian opera school has performed on this stage; Fyodor Chaliapin, Ivan Yershov, Medea and Nikolai Figner, Sophia Preobrazhenskaya and other iconic artists have honed their skills and leaped to fame in Mariinsky Theatre. Some of the greatest ballet dancers, including Mathilde Kschessinska, Anna Pavlova, Vaslav Nijinsky, Galina Ulanova, Rudolf Nureyev and Mikhail Baryshnikov have shined and sparkled on this stage. George Balanchine has started his career in Mariinsky. Konstantin Korovin, Alexander Golovin, Alexander Benois, Simon Virsaladze, Fyodor Fyodorovsky and many other brilliant set decorators were in their prime when they worked in Mariinsky Theatre.

In 1988, Valery Gergiev was announced the principal conductor of Mariinsky Theatre, and on January 16, 1992, the theatre has restored its original name. In 2006, a Concert Hall on Pisarev Street, constructed upon the initiative of Valery Gergiev, the artistic and executive director of Mariinsky Theatre, was made available for the use by the theatre.

The Desert Island / L’isola disabitata

https://www.mariinsky.ru/en/playbill/playbill/2018/2/9/3_1900

In 2018, upon the initiative of Larisa Abisalovna Gergieva, the artistic director of The Mariinsky Academy of Young Opera Singers, the production of Joseph Haydn’s opera "The Desert Island" (L'isola disabitata) was launched.

Constanza and Silvia are two sisters living on the desert island in the southern sea. Thirteen years ago, when Silvia was still a baby, they sailed, accompanied by the husband of Constanza, Gernando, to Western India and a storm drives them to the island, where a pirate ship moors by mischance. While the sisters are resting in the grotto, Gernando is taken hostage by prowling bandits…

Haydn’s Baroque opera was staged with the participation of the Academy graduates and the story is set against the backdrop of carpet like map, which in turn depicts the ill-fated island. The production was directed by a young theatre director Alexei Smirnov with the support of the Heydar Aliyev Foundation and Maestro Music Azerbaijan. Our compatriot Javad Tagi-zade was appointed the chief conductor of L'isola disabitata and continues a glorious tradition set by maestro Niyazi decades ago.

Artistic Director: Larisa Gergieva
Conductor: Javad Tagi-zade
Director: Alexei Smirnov

Genre: Opera

Date: November 10
Time: 8 pm
Venue: Azerbaijan State Musical Theatre

Language: Italian
Duration: 70 minutes (with no intermission)
Age restriction: 6+

! For tickets please visit www.iticket.az