Mühasibat uçotu

1. Mühasibatlığa giriş : İkili yazılış, T hesablar, Balans
2. Uzunmüddətli aktivlər, Əsas vəsaitlər, Qeyri-maddi aktivlər
3. Pul vəsaitləri, Valyuta əməliyyatları, Məzənnə fərqi
4. Ehtiyyatlar, Maya dəyəri, Alış və Satış
5. Debitor və kreditorlar, Avans, Digər öhdəliklər
6. Mənfəət və zərər 
7. Kapital
8. Maliyyə Hesabatları

Vergi uçotu

1. Sadələşdirilmiş vergi
2. Ödəmə mənbəyindən tutulan vergi
3. Əlavə dəyər vergisi
4. Mənfəət və gəlir vergisi
5. Digər vergilər
6. Əmək haqqı
7. Məzuniyyət, ezamiyyət, xəstəlik
8. MÖMV, DSMF və statistika hesabatları

Praktika (1C, Excel)

1. 1C və Excel-in strukturu
2. Bank və kassa əməliyyatları
3. Alış və Satış əməliyyatları
4. Əsas vəsait və qeyri maddi aktivlərin uçotu
5. İstehsal və maya dəyəri
6. Əmək haqqı 
7. Jurnallar və cədvəllər
8. Hesabatlar