Gizlilik siyasəti

Mətndə yalnız {site_name} - {domaine} saytına keçid qoyulduğu təqdirdə saytın materiallarından icazəsiz istifadə edilə bilər. İnternet platforması istifadə etdiyi məqalədə mətnin, yaxud mənbənin ikinci abzasından aşağıda olmayaraq axtarış sistemi üçün açıq, birbaşa hiperlink verməlidir. Qaydalara riayət olunmasına qanunla nəzarət edilir. 

"Şirkət xəbərləri", "Promo", "Partnyor materialı", "Press-reliz" və "Partnyorun xüsusi layihəsi" başlıqlı materiallar reklam qanunları əsasında yayımlanır.